Zsolt Berki (Member of Board)
Claus Eberhard (Member of Board)
Liebgard Fuchs (Member of Board)
Matthias Gather (Member of Board)
Ueli Haefeli (Member of Board)
Frank Lademann (Chair of Board)
Kai Pulkkinen (Member of Board)
Jon Shaw (Member of Board)
Christiane Waterson (Member of Board)